testAlgemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SELLAIR B.V.
 
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Sellair en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door Sellair uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Voor zover op de relatie tussen opdrachtgever en uitgever tevens ROTA voorwaarden van toepassing zijn en sprake is van strijdigheid tussen eerstgenoemde voorwaarden en die van Sellair, prevaleren de voorwaarden van Sellair.
 
2. Aanbod en aanvaarding/opgaven en aanduidingen
2.1 Een aanbieding of (prijsopgave) van Sellair bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand zodra Sellair een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de order te geven. Indien Sellair op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, dient opdrachtgever Sellair daarvoor te betalen conform de dan bij Sellair geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een - in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid - aanbod van Sellair aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig Sellair's aanbod.
2.3 Alle opgaven door Sellair zijn met zorg gedaan maar Sellair kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Slechts bij ernstige afwijkingen van de opgaven van Sellair of van de tekeningen of modellen, kan ontbinding plaatsvinden.
 
3. Prijzen
3.1 Alle prijzen van Sellair zijn uitgedrukt in Euro's en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Elke verandering van de factoren die op de prijs van Sellair van invloed is, waaronder kostprijzen, valutakoersen en heffingen of belastingen, kan Sellair doorberekenen aan opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de order door Sellair geschiedt en mits opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 
4. Betaling
4.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder korting of inhouding, binnen 30 dagen na factuurdatum aan Sellair plaats te vinden. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening tenzij dit hem bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is toegestaan.
4.2 Bij gerede twijfel over de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is Sellair gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de vergoeding voor diensten plaatsvindt of dat hij genoegzame zekerheid stelt.
4.3 Na verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente verschuldigd. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij Sellair alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. Indien door Sellair, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
 
5. Leveringstermijn
5.1 De door Sellair opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Sellair geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Sellair verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Sellair zo veel mogelijk in acht worden genomen.
5.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door Sellair. Indien opdrachtgever gegevens dient aan te leveren, gaan de termijnen lopen vanaf de dag van ontvangst door Sellair, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging. 5.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingtermijn, gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
 
6. Overmacht
6.1 Indien Sellair door een niet toerekenbare tekortkoming ("overmacht") niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de uur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.2 Onder overmacht van Sellair wordt verstaan elke van de wil van Sellair onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Sellair kan worden verlangd.
 
7. Intellectuele eigendom
7.1 opdrachtgever vrijwaart Sellair ter zake van alle inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden voor zover deze inbreuk verband houdt met of voortvloeit uit de opdracht van opdrachtgever.
 
8. Reclames
8.1 Reclames inzake gebreken aan het geleverde dienen binnen 8 dagen nadat deze gebreken redelijkerwijs geconstateerd konden worden, schriftelijk aan Sellair te worden meegedeeld. Opdrachtgever heeft geen recht op reclame als hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Sellair niet is nagekomen.
8.2 Indien tijdig, juist en gegrond is gereclameerd, heeft Sellair de keus het gebrek te herstellen dan wel het overeengekomene alsnog (nieuw) te leveren hetzij een korting op de prijs te geven. Door voldoening aan een van deze prestaties binnen redelijke termijn is Sellair gekweten van haar verplichtingen en is zij geen schadevergoeding verschuldigd.
8.3 Indien het gebrek is te wijten aan fouten van derden, is Sellair nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzicht van opdrachtgever gehouden dan waarop Sellair ten opzichte van die derden aanspraak kan maken.
 
9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 Sellair is nimmer aansprakelijk voor enige (in)directe schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade.
9.2 De aansprakelijkheid van Sellair jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief B.T.W.). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Sellair aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
9.3 De genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het hoogst leidinggevend personeel van Sellair. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van het hoogst leidinggevend personeel van Sellair, zal opdrachtgever Sellair vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade.
10. Ontbinding
10.1 Sellair is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden - naast de gevallen genoemd in de wet- indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard, zijn onderneming staakt.
 
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hilversum òfwel de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.
 
 
 
 
Sellair BV - bureau voor media-exploitatie
 
Arendstraat 41 - 1223 ZE HILVERSUM   Postbus 145 - 1400 AC BUSSUM
T: 035 642 3000 - F: 035 642 3025 - E:info@sellair.nl - I: www.sellair.nl
 
KvK Hilversum 09052705 - BTW Nl 0079.58.638.B01 - Rabo 13.98.68.062